# מדידות לצרכי רישום

Banner

החברה מספקת עריכת תכנית לצרכי רישום בהתאם לתכנית התכנונית החלה וייחוס תא שטח מוגדר (חלקה) ליעוד הקרקע אליו מתייחס, שטחו ומיקומו והבעלות.

אי הכנת תכניות לצרכי רישום (בקיצור – תצ"ר) עשויה לגרום לקשיים רבים עבור בעלי דירות – בקבלת משכנתאות, בשלב מכירת הנכס ועוד;

עבור חברות קבלניות – בהקפאת ערבויות ע"י המדינה; עבור חברות ממשלתיות, חברות קבלניות ומפעלים – בעיכוב היתרי בניה ו/או אכלוס; עבור המדינה – בחשיפה לתביעות משפטיות מצד בעלי קרקע שהופקעו מהם קרקעות; ועוד.

לאחר אישור התצ"ר, מקבל מזמין העבודה תכנית כשרה לרישום חתומה ע"י המרכז למיפוי ישראל ומסמך הנקרא הודעת רישום / תיאור כללי של הקרקע.

באמצעות שני מסמכים אלו, יכול מזמין העבודה להתקדם לשלב הסופי שהינו רישום המקרקעין – משימה נוספת שחברה מעניקה ללקוחותיה.